Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: POPC 2014-2020

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Numer i nazwa Działania:
Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Tytuł projektu:
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Instytucja ogłaszająca konkurs:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC

UMOWA O PRZYZNANIE GRANTU:
Umowa o powierzenie grantu nr 2648/2020 z dnia 4 maja 2020 r.
Wnioskodawca: Gmina Brzeg Dolny
Całkowita wartość Projektu: 69 328,80 zł
Kwota dofinansowania: 69 328,80 zł

Grant jest finansowany w ramach programu realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, natomiast działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom dostępu do podstawowego sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację podstawy programowej.

Gmina Brzeg Dolny przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w rezultacie którego otrzymała grant w kwocie 69 328,80 zł, stanowiący 100% wkładu z UE. Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. Z otrzymanych pieniędzy Gmina Brzeg Dolny zakupiła 23 laptopy, 23 pakiety Office, 2 programy antywirusowe oraz 1 tablet graficzny, które zostały przekazane do placówek oświatowych, zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektorów zapotrzebowaniem.
Ostatecznym beneficjentem sprzętu zostali uczniowie i nauczyciele, którzy nie mieli możliwości nauki zdalnej w warunkach domowych, w obliczu aktualnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zakupiony sprzęt przekazano:
LO – 8 laptopów + 1 tablet,
SP5 – 4 laptopy,
ZSP nr 1 – 5 laptopów,
ZSP nr 2 – 3 laptopy,
SP Pogalewo Wlk. – 3 laptopy.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Przekazany sprzęt komputerowy im to umożliwia.

Logotypy