Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: RPO WD 2014-2020

Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

TYTUŁ PROJEKTU: „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski pod przewodnictwem Gminy Świdnica”

Projekt jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałanie nr 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkursy horyzontalne.

CEL PROJEKTU
Wsparcie jednostek OSP poprzez zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Działanie realizowane będzie łącznie przez 10 gminnych samorządów z 5 powiatów: świdnickiego, lubańskiego, jaworskiego, wołowskiego oraz dzierżoniowskiego.

OKRES REALIZACJI
08 sierpnia 2016 r. – 15 listopada 2017 r.

LIDER PROJEKTU
Gmina Świdnica

PARTNERZY PROJEKTU
Gmina Brzeg Dolny, Gmina Dzierżoniów, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Leśna, Gmina Męcinka, Gmina Siekierczyn, Gmina Strzegom, Gmina Udanin, Gmina Żarów.

ZADANIA
Zakup 7 sztuk samochodów bojowych w postaci średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego a także 2 samochodów bojowych lekkiego typu oraz zakup 2 zestawów sprzętu ratownictwa drogowego. Gmina Brzeg Dolny w ramach pozyskanych środków zakupi zestaw narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu Dolnym.

UMOWA O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA:
Nr RPDS.04.05.01-02-0011/16-00 z dnia 17 marca 2017 r.
Całkowita wartość Projektu : 6 563 000,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu: 6 523 000,00 zł
Wysokość dofinansowania do wydatków kwalifikowalnych: 64%
Wartość dofinansowania Projektu: 4 174 720,02 zł
Wartość Projektu dla Gminy Brzeg Dolny : 66 719,68 zł
Wartość dofinansowania dla Gminy Brzeg Dolny: 42 700,60 zł
Wkład własny Gminy Brzeg Dolny: 24 019,08 zł

Logotypy