Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym

TYTUŁ PROJEKTU:  „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym”

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0003/17

Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
Osi priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”
Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
Poddziałanie nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne”

Głównym celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w Brzegu Dolnym, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym poprzez rewitalizację Parku Miejskiego.

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Parku Miejskiego w zespole pałacowo-parkowym w Brzegu Dolnym. W ramach projektu planuje się: wykonanie placu manewrowego wraz z drogą przeciwpożarową przed budynkiem Pałacu, rewaloryzację alejek parkowych wraz z oświetleniem
i małą architekturą, montaż monitoringu, wykonanie placu zabaw, ścieżki zdrowia, boiska
o nawierzchni trawiastej, siłowni zewnętrznej oraz toalety publicznej.
Projekt jest kierowany do mieszkańców gminy i powiatu, turystów, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych. Na co dzień teren rewitalizowanego parku służy do wypoczynku mieszkańcom gminy jak również odwiedzającym miasto turystom. Gmina już od wielu lat realizuje działania mające na celu przywrócenie parkowi funkcji wypoczynkowej i komunikacyjnej. Celem Gminy jest kontynuacja rewaloryzacji parku poprzez realizację kolejnych działań mających na celu przywrócenie parkowi charakteru z okresu jego świetności. Przedmiotem projektu będą prace wyodrębnione z większego zadania, obejmującego rewaloryzację całego zespołu pałacowo-parkowego w Brzegu Dolnym.
Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem i operatorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Brzeg Dolny. Okres realizacji zadania: od IV kwartału 2017 r. do III kwartału 2020 r.

Umowa o dofinansowanie projektu
Nr RPDS.06.03.01-02-0003/17-00 zawarta została dnia 25.01.2019 r. pomiędzy Gminą Brzeg Dolny a Województwem Dolnośląskim.

 

Tablica informacyjna

 

Dnia 08.01.2020 r. zawarto Aneks Nr RPDS.06.03.01-02-0003/17-01 do w/w umowy o dofinansowanie projektu wprowadzający zmiany w montażu finansowym zadania:
Całkowita wartość projektu 4 588 200,32  zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych 3 846 586,97 zł
Kwota wydatków niekwalifikowalnych 741 613,35 
Kwota dofinansowania 2 499 896,86 zł
Kwota wkładu własnego 2 088 303,46  zł

Dnia 18.04.2019 r. pomiędzy Gminą Brzeg Dolny, a Krzysztofem Zielińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PHU „ZETKA zawarta została umowa nr ZP.272.02.2019
o roboty budowlane na realizację kolejnego etapu robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Brzegu Dolnym”. Kwota brutto umowy wynosi 3 754 109,38 zł.

Obecnie realizowane są roboty budowlane a termin zakończenia realizacji projektu to III kwartał 2020 r.

Logotypy