Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: RPO WD 2014-2020

Przebudowa ul. Leśnej oraz ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym

TYTUŁ PROJEKTU: „Przebudowa ul. Leśnej oraz ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym”

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0004/17

Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”
Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
Poddziałanie nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne”

Głównym celem projektu była rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w Brzegu Dolnym, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym poprzez przebudowę dwóch odcinków dróg.

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczył przebudowy dwóch odcinków dróg ul. Leśnej i ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym o łącznej powierzchni 580,0 mb. Projekt składał się z dwóch zadań:
1. Przebudowy ul. Leśnej w Brzegu Dolnym – prace budowlane.
2. Przebudowy ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym – prace budowlane.
Dla powyższych zadań przewidziano usprawnienia dla osób niepełnosprawnych.
Wnioskodawcą, inwestorem oraz podmiotem realizującym zadanie była Gmina Brzeg Dolny.
Okres realizacji zadania: od II kwartału 2019 r. do III kwartału 2019 r .

Projekt został zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPDS.06.03.01-02-0004/17-00 z dnia 16.11.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Brzeg Dolny a Województwem Dolnośląskim.
Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Robót Drogowych, Mostowych i Ogólnobudowlanych „ZADROBUD II”, K. Tomczak, S. Tomczak Sp. J.
Projekt został zrealizowany i rozliczony zgodnie z poniższym montażem finansowym:
Całkowity koszt operacji: 478 909,52 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 478 909,52 zł
Kwota przyznanej pomocy: 287 345,71 zł
Wkład własny Gminy Brzeg Dolny: 191 563,81 zł
Logotypy