Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: RPO WD 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków szkolnych w Brzegu Dolnym (Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego)

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków szkolnych w Brzegu Dolnym (Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego)”.

Nr projektu: nr RPDS.03.03.01-02-0021/21.

Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne

Cel: Celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła w obiektach za sprawą poprawy efektywności energetycznej budynków.

Krótki opis projektu: W ramach zadania zaplanowano realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (SP1) oraz Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym (LO), co przełoży się na ograniczenie poziomu zapotrzebowania budynków na energię cieplną i elektryczną. W efekcie zmniejszony zostanie poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery (zwłaszcza CO2).

W projekcie w ramach robót budowlanych zaplanowano następujące zadania:

  • prace termomodernizacyjne w budynku SP1,
  • prace termomodernizacyjne w budynku LO.

Projekt termomodernizacji ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, obniżenie kosztów za energię oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitej ilości energii wytwarzanej w budynkach. Przedsięwzięcie to, prowadzone przez Gminę Brzeg Dolny, stanowi jeden z elementów działań na rzecz poprawy jakości powietrza i poprawy efektywności energetycznej, poprzez remonty termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej. Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg Dolny (PGN).

Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem i operatorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Brzeg Dolny.

Okres realizacji zadania: od I kwartału 2022 r . do II kwartału 2023 r.

Umowa o dofinansowanie projektu:

Nr RPDS.03.03.01-02-0021/21-00 zawarta została dnia 28.10.2021 r. pomiędzy Gminą Brzeg Dolny a Województwem Dolnośląskim.

Całkowita wartość projektu: 9 749 082,65 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 9  408 952,67 zł.

Kwota wydatków niekwalifikowalnych: 340 129,98 zł.

Kwota dofinansowania: 7 997 609,77 zł.

Kwota wkładu własnego: 1 751 472,88 zł.

 

Logotypy Programu Regionalnego Funduszy Europejskich