Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: Perspektywa 2007-2013

Odnowa budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym

Data rozpoczęcia: 15 września 2009

Koszt całkowity: 755 352,71 PLN

Program: Regionalny  Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 526 139,09 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 229 213,62 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet: 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska” („Miasta”)

Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Opis: Przedmiotem projektu był remont budynku Przedszkola nr 1 polegający na dociepleniu ścian
i stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Realizacja przedmiotowego projektu miała na celu przywrócenie budynkowi właściwego stanu technicznego oraz poprawienie jego estetyki zewnętrznej i wewnętrznej.