Logo Gminy Brzeg Dolny

Odbiór i utylizacja azbestowych pokryć dachowych w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2020-2032” – XII etap

Tytuł zadania: Odbiór i utylizacja azbestowych pokryć dachowych w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2020-2032” – XII etap.

Cel zadania: Głównym celem jest eliminowanie oraz zapobieganie występowania negatywnych czynników zdrowotnych dla mieszkańców gminy spowodowanych azbestem, likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko, a zatem społeczno – gospodarczy rozwój Gminy związany z ochroną środowiska.

Wykonawca: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Termin realizacji umowy: 8.09.2023 r.

Wartość zadania: 20 786,98 zł   (dofinansowanie w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych).

Krótki opis zadania:

Przedmiotem zadania powierzonemu ww. wykonawcy jest:

  • demontaż, transport i utylizacja pokryć azbestowych z 2 nieruchomości,
  • transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z 5 nieruchomości znajdujących się na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny.

Łącznie unieszkodliwiono 19,25 Mg odpadów zawierających azbest.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 0290/D/OZ/WR/2023 30.03.2023 r.

Logotypy