Logo Gminy Brzeg Dolny

From Niche to Centre - City Centres as Places of Circular Lifestyles

Tytuł projektu: From Niche to Centre - City Centres as Places of Circular Lifestyles.

Akronim: NiCE.

Nr projektu: CE0100312.

Program: Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg Europa  Środkowa, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Strona programu: https://www.interreg-central.eu/projects/nice/.

Priorytet: Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej.

Cel szczegółowy: 2.3- Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

Cel projektu: NiCE koncentruje się na wspólnym opracowywaniu i pilotowaniu podejść i powiązanych rozwiązań, które zwiększają poziom cyrkularnego stylu życia (i sprzyjają zrównoważonej konsumpcji) w miastach oraz prowadzą do zmiany zachowań obywateli, przedsiębiorstw i lokalnych władz publicznych. Dzięki tej transformacji w kierunku zrównoważonych i cyrkularnych struktur, ośrodki miejskie są rewitalizowane, stymulują wymianę społeczną i kulturową między mieszkańcami oraz ułatwiają tworzenie nowych miejsc pracy.

Działania:

1. Ocena status quo i analiza potrzeb grup docelowych w celu oceny wzorców zrównoważonej konsumpcji i wspierania modeli biznesowych o obiegu zamkniętym. Rezultatem będzie "narzędzie monitorujące", które pomoże szybko przeanalizować status quo, wyzwania i potencjały związane z cyrkularnym stylem życia w miastach oraz raport podsumowujący nasze ustalenia.

2. Wystawa VR - Opracowanie koncepcji, przygotowanie i wdrożenie wirtualnej wystawy zawierającej ponad 30 inspirujących przykładów tego, jak zrównoważony styl życia został ustanowiony w ośrodkach miejskich, wraz z prezentacją co najmniej 15 pomocnych narzędzi do ich promowania, wspierania i podtrzymywania.

3. Wspólne opracowanie ram strategicznych dla promocji i ustanowienia cyrkularnego stylu życia w miastach/centrach miast, które będą służyć jako wytyczne dla lokalnych i regionalnych władz publicznych.

4. Ponadnarodowy rozwój podejść pilotażowych, wdrażanie, ewaluacja i ocena. Partnerzy będą pracować w międzynarodowych tandemach i testować 4 konkretne podejścia w różnych warunkach:

1) Podejście do inicjowania ponownego wykorzystania przestrzeni w centralnych punktach miast na potrzeby ofert o obiegu zamkniętym.

2) Wdrożenie i prowadzenie wielofunkcyjnych "centrów zasobów" w warunkach “living lab” poprzez ponowne wykorzystanie przestrzeni w centralnych miejscach miast.

3) Łączenie zrównoważonego handlu internetowego z centrami miast, np. tworzenie wielofunkcyjnych mikro-hubów lub handlu detalicznego jako usługi.

4) Aktywizacja użytkowników na rzecz cyrkularnego stylu życia, np. na rzecz cyrkularnej gospodarki wodnej.

5. Opracowanie 4 możliwych do przeniesienia "Pakietów Rozwiązań" w oparciu o doświadczenia pilotażowe:

1) Przewodnik dla społeczności służący jako praktyczna lista kontrolna i narzędzie diagnostyczne dla władz lokalnych.

2) Zestaw metodologiczny

3) Przewodnik: Jak zbudować, prowadzić i utrzymać wielofunkcyjne centrum zasobów

4) Zestaw „Circular Water Kit” dotyczący ponownego wykorzystania wody w miastach.

6. Wdrożenie rozwiązań NiCE - platformy wiedzy, która będzie zawierać zestaw innowacyjnych rozwiązań niezbędnych do umożliwienia przejścia od centrów miast do centrów miast o obiegu zamkniętym poprzez ponowne wykorzystanie przestrzeni i zasobów.

7. Środki budowania potencjału NiCE i oferty sieciowe - celem jest podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie tworzenia cyrkularnego stylu życia w centralnych miejscach miast.

a) 4 wizyty studyjne dla multiplikatorów.

b) Seria 8 webinariów.

c) Seria 4 ponadnarodowych warsztatów służących nawiązywaniu kontaktów i współtworzeniu pomysłów.

d) 8 krajowych wydarzeń mających na celu umożliwienie krajowego transferu naszych rozwiązań i utorowanie drogi do przyjęcia naszych działań pilotażowych przez społeczności lokalne i krajowych multiplikatorów.

8. Włączanie i przyjmowanie rozwiązań: Od lokalnych decydentów do sieci europejskich.  

a) Partnerzy zorganizują łącznie co najmniej 20 indywidualnych spotkań z lokalnymi liderami opinii i decydentami w celu ulepszenia instrumentów politycznych umożliwiających cyrkularny styl życia w miastach o obiegu zamkniętym.

b) dostosowanie ram strategii i wspólne opracowanie stanowiska politycznego w oparciu o wyciągnięte wnioski.

c) prezentacja wielofunkcyjnego centrum zasobów NiCE i modeli cyrkularnego stylu życia przedstawicielom UE, władz krajowych i regionalnych na "konferencji transferowej".

 

Rezultaty:

 • Narzędzie do monitorowania stylu życia w obiegu zamkniętym dla miast.
 • Wystawa VR.
 • Międzynarodowe warsztaty Think Thank.
 • Ramy strategiczne dla stylu życia w obiegu zamkniętym w miastach.
 • Raporty status quo miast pilotażowych.
 • Wdrożenie pilotażowe.
 • 8 blogów pilotażowych i 8 filmów dokumentalnych o pilotażach.
 • Raport dokumentacyjny na temat każdego projektu pilotażowego.
 • Raport z oceny pilotażu i wyciągnięte wnioski.
 • Pakiet Rozwiązań.
 • Międzynarodowe spotkania partnerów.
 • Platforma wiedzy.
 • Materiały edukacyjne na temat zachowań obywateli  .
 • Cztery międzynarodowe wizyty studyjne.
 • 8 międzynarodowych webinariów.
 • 4 międzynarodowe warsztaty.
 • 8 wydarzeń krajowych.
 • 4 lokalne plany działania.
 • Dokument strategiczny.
 • Końcowy zestaw prasowy.
 • Konferencja zamykająca.
 • Plan kontynuacji.

 

Partnerzy:

 • German Environment Agency (DE)
 • ENVIROS (CZ)
 • CityLAB Innovations for urban quality of life (AT)
 • Scientific Research Centre Bistra Ptuj (SI)
 • Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (IT)
 • Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia (PL)
 • Budapest University of Technology and Economics (HU)
 • Creative Industry Košice, n.o. (SK)
 • Gmina Brzeg Dolny Brzeg Dolny (PL)

 

Całkowity Budżet Projektu: 2 220 767 EUR

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 776 614 EUR

Okres realizacji projektu: maj 2023 –kwiecień 2026

 

Logotyp NiCE