Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: RPO WD 2014-2020

Dolnośląskie żłobki II

RPO WD 2014-2020
„DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II”

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU NR:
RPDS.08.04.01-02-0128/19
DECYZJA O DOFINANSOWANIE NR:
RPDS.08.04.01-02-0128/19
UMOWA PARTNERSKA: z dnia 14.10.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 14 833 511,00 zł
Kwota dofinansowania: 12 608 484,35 zł
Wartość projektu dla Gminy Brzeg Dolny: 1 988 753,64 zł
Wartość dofinansowania dla Gminy Brzeg Dolny: 1 789 193,64 zł
Wkład własny Gminy Brzeg Dolny: 199 560,00 zł

TYTUŁ PROJEKTU: „DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz utrzymanie zatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska (rodziców lub opiekunów prawnych) poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki (żłobkach lub klubach dziecięcych).

OKRES REALIZACJI:

XI 2019 – IV 2020 – adaptacja pomieszczeń, zakupy
V 2020 – IV 2022 – finansowanie nowych miejsc opieki

BENEFICJENT: Województwo Dolnośląskie

LIDER PARTNERSTWA:

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz realizator projektu Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

PARTNERZY:

Gmina Brzeg Dolny, Gmina Wiejska Kłodzko, Gmina Gromadka, Gmina Wińsko, Gmina Wiejska Oleśnica, Gmina Lądek Zdrój, Gmina Długołęka.

ZADANIA GMINY:

Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci do 3 r.ż., dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w zakresie wymogów budowlanych, sanitarnych, p.poż., zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przez okres 24 miesięcy w okresie wsparcia udzielanego w ramach projektu oraz prowadzenie placówki przez okres 24 miesięcy następujących po zakończeniu realizacji projektu.

Logotypy programu