Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: POPC 2014-2020

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Numer i nazwa Działania:
Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Tytuł projektu:
„Zdalne szkoły+ w Gminie Brzeg Dolny”.

Instytucja ogłaszająca konkurs:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC

UMOWA O PRZYZNANIE GRANTU:
Umowa o powierzenie grantu nr 988-01-57-743 zawarta 26 czerwca 2020r.
Beneficjent: Gmina Brzeg Dolny
Całkowita wartość Projektu: 55 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 55 000,00 zł

Grant jest finansowany w ramach programu realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, natomiast działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia, umożliwiający nauczycielom i uczniom realizację podstawy programowej.
Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Gmina Brzeg Dolny przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w rezultacie którego otrzymała grant w kwocie 55 000 zł, stanowiący 100% wkładu z UE. Z otrzymanych pieniędzy Gmina Brzeg Dolny zakupiła 20 laptopów oraz 15 pakietów MS Office, które zostały przekazane do placówek oświatowych, zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektorów zapotrzebowaniem.
Ostatecznym beneficjentem sprzętu zostali uczniowie (w pierwszej kolejności z rodzin wielodzietnych) i nauczyciele, którzy nie mieli możliwości nauki zdalnej w warunkach domowych, w obliczu aktualnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zakupiony sprzęt przekazano:
LO – 5 laptopów + 5 pakietów Office
SP5 – 3 laptopy + 3 pakiety Office
ZSP nr 1 – 5 laptopów,
ZSP nr 2 – 5 laptopów + 5 pakietów Office
SP Pogalewo Wlk. – 2 laptopy + 2 pakiety Office

 

Logotypy