Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: PROW 2014-2020

Rewitalizacja zabytkowego Domku Szwajcara w Krainie Łęgów Odrzańskich

Tytuł operacji: „Rewitalizacja zabytkowego Domku Szwajcara w Krainie Łęgów Odrzańskich”

Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Cele w ramach LSR Kraina Łęgów Odrzańskich, w które wpisuje się operacja:

Cel ogólny 2. Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrost poczucia tożsamości mieszkańców z regionem Krainy Łęgów Odrzańskich

Cel szczegółowy 2.2. Animowanie i podtrzymywanie wielokulturowego życia obszaru oraz dbanie o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę historyczną

Przedsięwzięcie V. „Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Pielęgnowanie wielokulturowej tożsamości lokalnej oraz dbanie o spuściznę historyczną i walory przyrodnicze.

Opis operacji:

Przedmiotem projektu są:

a. działania budowlane i konserwatorskie mające na celu rewitalizację Domu Szwajcara

b. wykonanie filmu edukacyjnego prezentującego walory Założenia Pałacowo-Parkowego, który będzie wyświetlany w poczekalni Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury. i wielkoformatowej gry edukacyjnej. 

c. wykonanie wielkoformatowej gry skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prezentującej walory przyrodnicze i historyczne naszej gminy.

Umowa o przyznanie pomocy:
Nr 01667-6935-UM0112710/22 z dnia 28.04.2023 r.
Całkowity koszt operacji: 219 235,00 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 219 235,00 zł
Kwota przyznanej pomocy: 111 905,00 zł
Wkład własny Gminy Brzeg Dolny:  107 330,00 zł

Termin zakończenia realizacji operacji: IV kwartał 2023