Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: Dostępność

Informacja o zakresie działalności Urzędu – tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

Znak tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR)

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, czyli w skrócie Urząd, znajduje się przy ul. Kolejowej 29 w Brzegu Dolnym.
To jest główny budynek Urzędu. W tym budynku pracuje Burmistrz i Rada Miejska.
 
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
 
Burmistrz jest szefem Urzędu. Burmistrzem Brzegu Dolnego jest Paweł Pirek.
 
Zdjęcie burmistrza Pawła Pirka
 
Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i inni pracownicy urzędu.
Zastępcą Burmistrza Brzegu Dolnego jest Artur Michałek.
 
Zdjęcie zastępcy burmistrza Artura Michałka
 
W tym budynku pracuje zastępca burmistrza oraz pozostali pracownicy Urzędu Miejskiego.
 
Oficyna Urzędu Miejskiego W Brzegu Dolnym

Czym zajmuje się Urząd?

W Urzędzie możesz załatwić między innymi sprawy związane z:

 • zameldowaniem i wymeldowaniem,
 • ­wyrobieniem dowodu osobistego,
 • ­otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa,
 • ­wstąpieniem w związek małżeński i ślubem cywilnym,
 • ­podatkami, opłatami lokalnymi i innymi należnościami,
 • ­gospodarowaniem odpadami komunalnymi i opłatami z tego tytułu,
 • ­działalnością gospodarczą,
 • ­potwierdzeniem profilu zaufanego,
 • ­uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • ­uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • ­dofinansowaniem kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z kształceniem młodocianych pracowników,
 • ­pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
 • ­wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • ­uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • ­ustaleniem numeru porządkowego,
 • ­zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Urząd wykonuje też inne zadania między innymi:

 • ­obsługuje wybory bezpośrednie stosownie do obowiązujących przepisów,
 • ­zajmuje się gospodarką komunalną,
 • ­koordynuje działania w sytuacjach kryzysowych,
 • ­nadzoruje utrzymanie czystości i zieleni,
 • ­zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg i chodników,
 • ­zajmuje się sprawami bezdomnych zwierząt,
 • ­gospodaruje mieszkaniowym zasobem gminy,
 • ­realizuje inwestycje miejskie,
 • ­wyposaża grunty gminne w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,
 • zajmuje się ochroną zabytków,
 • ­prowadzi rejestr wyborców,
 • ­przyznaje nagrody i stypendia za osiągnięcia uczniów,
 • ­współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi organizacjami pożytku publicznego.

Kontakt z pracownikami Urzędu

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:
 • ­w poniedziałek od 7.30 do 17.00,
 • ­we wtorek, środę i czwartek od 7.30 do 15.30,
 • ­w piątek od 7.30 do 14.00.
W sobotę i niedzielę Urząd jest zamknięty.
To są godziny pracy Urzędu. Wtedy możesz przyjść lub zadzwonić do Urzędu.

Jak możesz załatwić sprawy w Urzędzie?

Możesz napisać pismo i wysłać na adres:
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny
 
Zdjęcie piszącej osoby

Możesz napisać pismo i przynieść do Biura Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta to miejsce, w którym zostawisz pisma i dokumenty.
W Biurze Obsługi Klienta możesz zapytać, gdzie załatwisz Twoją sprawę.
Biuro Obsługi Klienta mieści się w budynku głównym na I piętrze.
Biuro Obsługi Klienta jest otwarte w godzinach pracy Urzędu.
 
Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym

Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: um@brzegdolny.pl

Musisz mieć Internet i konto poczty elektronicznej.
Poczta elektroniczna to poczta, z której możesz korzystać w komputerze, tablecie lub w telefonie komórkowym.
 
Osoba przy komputerze

Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP

ePUAP to skrót nazwy:
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
Platforma ePUAP to taki specjalny rodzaj poczty elektronicznej.
Musisz mieć Internet i konto na platformie ePUAP.
Aby wysłać pismo musisz wejść na stronę internetową platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl i wybrać z katalogu dostępnych instytucji Urząd Miejski w Brzegu Dolnym.
 
Logotyp platformy ePUAP

Możesz wysłać faks pod numer 71 319 56 83

 

 Zdjęcie faksu

Możesz zadzwonić na numer 71 319 51 17

 

Osoba trzymająca telefon

Możesz przyjść do Urzędu w godzinach pracy Urzędu i spotkać się z pracownikiem

 

Urzędnik przy komputerze

Możesz przyjechać do nas samochodem.

Przy Urzędzie jest bezpłatny parking dla wszystkich.
Możesz zaparkować na miejscu.
Takie miejsce parkingowe ma specjalny znak.
Na znaku są litera P, koperta i symbol osoby z niepełnosprawnością.
Miejsce parkingowe jest pomalowane na kolor niebieski.
 

Parking dla osoby z niepełnosprawnością

Czy Urząd jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością?

Budynki Urzędu są częściowo dostępne.
Opis budynku znajdziesz w deklaracji dostępności.