Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: Dla Mieszkańców

Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców z samorządem lokalnym w celu wspólnego realizowania, na zasadach partnerskich, ważnych dla tej społeczności zadań publicznych. Istotą inicjatywy lokalnej jest to, że w jej ramach mieszkańcy nie tylko zgłaszają pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale również deklarują udział w jego realizacji w formie pracy społecznej, wkładu rzeczowego lub finansowego, a także odpowiadają za przyjęte zobowiązania.

Inicjatywa lokalna może stanowić dla samorządów szansę na zwiększenie aktywności obywateli w rozwiązywaniu problemów lokalnych, przynieść korzyści społeczne (większa odpowiedzialność  za swoje otoczenie), jak również może być  dla samorządów  narzędziem efektywnego kierowania wsparcia finansowego w miejsca, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.

Podstawa prawna Inicjatywy Lokalnej

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVIII/183/20 dnia 26 listopada 2020 r w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego