Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Brzeg Dolny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://brzegdolny.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Charłampowicz, m.charlampowicz@brzegdolny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48713195117. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym znajduje się w dwóch budynkach przy ul. Kolejowej 29
i ul. Kolejowej 29A, 56-120 Brzeg Dolny.
Do budynku przy ul. Kolejowej 29 A tzw. „Oficyna” prowadzi 6 wejść oznaczonych literami A,B,C. Trzy wejścia znajdują się od strony parkingu, pozostałe trzy od strony dziedzińca Urzędu Miejskiego. Budynek trzy kondygnacyjny dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu B (szklane drzwi) w holu znajduje się winda.

Do budynku przy ul. Kolejowej 29 tzw. „Budynek Główny” prowadzą dwa wejścia wyposażone w podjazdy dla osób mających problemy z poruszaniem się. Budynek jest dwu kondygnacyjny.
Na I piętro prowadzą schody – brak podjazdu dla osób mających problemy z poruszaniem się. W budynku brak jest windy. W razie potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość załatwienia sprawy na parterze budynku.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępne są na parterze budynków.

Przed budynkami nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym prowadzi następujące aplikacje mobilne:

Aplikacja BLISKO (z serwisem SegreGO)
Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848