Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: Dla Mieszkańców

Czyste powietrze

Gmina Brzeg Dolny zawarła Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie współpracy przy realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:

 1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. Pod uwagę brany jest tylko dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę). W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.
 2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 3. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Wnioski o zaświadczenie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny, tel. 71 319 56 62.

Biorąc udział w projekcie można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku takich jak: zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.

W ramach Programu można uzyskać również dofinansowanie na dokumentacje związaną z przeprowadzeniem audytu energetycznego, dokumentacji projektowej czy ekspertyzy.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych:

CzP_koszty-kwalifikowane-2048x1154

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo na stronach internetowych:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie
 • https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
 • https://lista-zum.ios.edu.pl/ – lista zielonych urządzeń i materiałów, które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”.
 • https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ – kalkulator-dotacji
 • https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ – kalkulator grubości izolacji

Informujemy, iż od dnia 10 września 2021 r. działa na terenie Gminy Brzeg Dolny Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu ,,Czyste Powietrze”. Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Brzeg Dolny aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”, a w szczególności:

 • udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie,
 • pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny czynny jest w poniedziałki i czwartki w godzinach pracy Urzędu. Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” pod nr tel. : (71) 319 51 17 wew. 145.

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Brzeg Dolny:

 • 187 złożonych wniosków o dofinansowanie;
 • 154 zawartych umów o dofinansowanie;
 • 104 zakończone przedsięwzięcia;
 • 1 847 099,39 zł wypłaconych dotacji.

Informacja aktualna na dzień 31.12.2023 r.

KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe 

Pliki do pobrania:

Prezentacja
Format: pdf, 1.67 MB